Gradska poduzeća

MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o.

Trgovačko društvo KG Park d.o.o. osnovano je 05.07.1989. godine transformacijom poduzeća „Radnik“ Donji Miholjac. Osnivački akt je bila Odluka Grada Donjeg Miholjca. Upisan u Trgovačkom sudu kao Park, Komunalno poduzeće s.p.o. Donji Miholjac pod MBS: 030028386, MB: 03447740.
Nakon akta: Izjave o pretvorbi komunalnog poduzeća PARK s.p.o. Donji Miholjac u društvo s ograničenom odgovornošću od 21.05.1996. godine, upisana je promjena u sudski registar pod oznakom Tt-96/442-2 od 25.06.1996. godine u Trgovačkom sudu u Osijeku u Komunalno gospodarstvo PARK, d.o.o. Donji Miholjac. Dana 01.07.1998. godine donijeta je Izjava o promjenama u dijelu organa društva i njihovih ovlaštenja. Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku, broj: VII-ST-41/00-9 od 30.06.2000. godine otvoren je stečajni postupak.
Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku, broj: VII-ST-41/00-31 od 26.04.2001. godine zaključen je stečajni postupak vezan za nastavljanje poslovanja društva. Dana 10.05.2001. godine donijet je Društveni ugovor, koji zamjenjuje Izjavu o pretvorbi od 21.05.1996. godine. Dana 13.09.2002. godine donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama čl. 10. i 11. Društvenog ugovora koja se odnosi na povećanje temeljnog kapitala sa 11.024.800,00 kuna na 22.139.900,00 kuna, temeljem Izvješća o obavljenoj reviziji revizorskog trgovačkog društva Našička revizija d.o.o. iz Našica od 07.08.2002. godine.
Odlukom osnivača dana 24.09.2004. godine povećan je temeljni kapital društva za 4.958.100,00 kuna, koji iznosi ukupno 27.098.000,00 kuna. Odlukom osnivača od 06.07.2009. godine donijeta je izmjena i dopuna čl.8. Društvenog ugovora kojom se dopunjuje djelatnost. Odlukom Hrvatskih voda u 2012. godini izvršen je prijenos temeljnog kapitala društva na Grad Donji Miholjac, tako da je u Trgovačkom sudu upisom u glavnu knjigu Tt-12/2224-3 Grad osnivač i vlasnik društva u 100% iznosu sa temeljnim kapitalom od 27.098.000,00 kuna.
Odlukom jedinog člana Društva od dana 24.12.2013.g. sukladno Ugovoru o podjeli društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem) smanjen je temeljni kapital Društva s iznosa od 27.098.000,00 kn za iznos od 3.746.000,00 kn na iznos od 23.352.000,00 kn. Imatelj poslovnog udjela Grad Donji Miholjac stječe u društvu DOROSLOV d.o.o. jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 3.746.000,00 kn u zamjenu za dio poslovnog udjela u društvu KG PARK d.o.o. – društvu koje se dijeli.
Temeljem Ugovora o podjeli društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem) koji je prihvaćen odlukom Skupštine društva KG PARK d.o.o. dana 24.12.2013.g., provedena je temeljem članka 550.r podjela društva – odvajanje s preuzimanjem, u kojem postupku je došlo do smanjenja temeljnog kapitala i preuzimanja dijela imovine društva KG PARK d.o.o. od strane društva DOROSLOV d.o.o. sa sjedištem u Donjem Miholjcu, Naselje Tržnica 2/A, MBS:030135212, OIB:54395174446.
Dana 05.12.2018. godine dolazi do promjene naziva društva KP PARK u Miholjački vodovod d.o.o., pri čemu OIB, sjedište i ostali podaci ostaju ne promijenjeni te ovaj naziv društvo ima i danas.

 

Miholjački vodovod d.o.o.

Pavla Radića 99, 31540 Donji Miholjac
OIB: 30605443172 
Direktor: Dragana Pnjak, dipl.ing.  
e-mail: info@miholjacki-vodovod.hr
web: http://miholjacki-vodovod.hr/
Tel.  631-507
Fax. 630-973

 

Doroslov d.o.o.

Tvrtka je osnovana 2014.godine, diobom Komunalnog gospodarstva Park d.o.o. na dvije tvrtke, gdje Doroslov d.o.o. preuzima djelatnosti odvoza i zbrinjavanja otpada, zelenila i čistoće i gradskih groblja.

Tvrtka je u 100% vlasništvu Grada Donjeg Miholjca.

Sjedište i adresa: Naselje Tržnica 2/a, 31540 Donji Miholjac
OIB: 54395174446
IBAN HR0924120091134003095
Direktor: Ivan Pobi

Telefon: 031/630-947
Fax: 031/630-947
email: info@doroslov.hr
www.doroslov.hr

 

Radio Donji Miholjac d.o.o.

Trg Ante Starčevića 5/1
31540 Donji Miholjac Direktor: Vladimir Perković
Telefoni: +385 (0) 31 631-529, +385 (0) 31 631-834
Email: rdm@rdm.hr