OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA

    OBAVIJEST

o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Donjeg Miholjca

Na temelju članka 4. st. 5. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 104/22.) odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.), Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Donjeg Miholjca, KLASA: 320-01/23-01/12, URBROJ: 2158-5-01-24-17 od 05. ožujka 2024. godine i prethodne Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 320-02/23-02/430, URBROJ: 525-06/179-24-4 od 16. siječnja 2024. godine, Grad Donji Miholjac objavljuje

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Donjeg Miholjca, na području katastarskih općina Donji Miholjac, Golinci, Podgajci Podravski, Radikovci  i Rakitovica, KLASA: 320-01/23-01/12, URBROJ: 2158-5-01-24-18 od 05. ožujka 2024.godine.

Tekst predmetnog Javnog natječaja s popisom katastarskih čestica i s potrebnim Obrascima objavljen je na  mrežnoj stranici Grada Donjeg Miholjca u rubrici:  NATJEČAJI, na oglasnoj ploči Grada Donjeg Miholjca  te na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu  Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Grada Donjeg Miholjca.        

PROČELNICA:

Sanja Hatvalić, mag.iur.,v.r.