Funkcija Gradonačelnika

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada. 

Mandat gradonačelnika traje četiri godine. Gradonačelnik ima jednog zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti. 

 • U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik: 
 • priprema prijedloge općih akataizvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća
 • utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Donjeg Miholjca čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima
 • upravlja prihodima i rashodima Grada
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada
 • donosi Pravilnik o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u gradskoj upravi
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana
 • obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama
 • imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad, trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno
 • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu
 • utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odluku Gradskog vijeće o poslovnim prostorima
 • organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima