JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Donjeg Miholjca u 2024. godini

Na temelju mjere Javni rad koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje i Programa javnih radova u Gradu Donjem Miholjcu „Društveno korisnim radom ka podizanju razine kvalitete života u Gradu Donjem Miholjcu za 2024. godinu“ Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Donjeg Miholjca u 2024. godini

 

Grad Donji Miholjac inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih radnika u slijedećim ciljanim skupinama:

 

Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:

  • roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, hrvatski branitelji, djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje financirat će u 100%-tnom iznosu zapošljavanje za 4 (četiri) osobe prema Programu javnih radova, u okviru mjere Javnih radova HZZ-a što uključuje:

- za osobe sa stažem osiguranja: 100% troška minimalne bruto II plaće u iznosu od 978,60 EUR. 

- za osobe bez staža osiguranja: 100% troška minimalne bruto I plaće u iznosu od 840 EUR.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, te prava iz radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o radu i odgovarajućim provedbenim propisima.

Prijaviti se mogu nezaposlene koje ispunjavaju uvjete iz mjere javni rad Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Trajanje programa: 6 mjeseci

Broj traženih osoba: 4

Tražena razina obrazovanja:  nije bitno

Opis poslova: - uređenje i održavanje javnih površina, radovi u parkovima, uređenje dječjih igrališta

Radno iskustvo:  - nije bitno

 

Prijavi/zamolbi obvezno je priložiti slijedeće priloge (kumulativno) :

1. Zamolba sa životopisom,

2. Presliku osobne iskaznice,

3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica),

4. Dokaz o statusu invalidne osobe – ako je primjenjivo

 

Grad Donji Miholjac izvršit će, nakon isteka roka za prijavu na javni poziv, provjeru na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, status nezaposlene osobe i ispunjavanje uvjeta za ciljanu skupinu za sve prijavljene kandidate.

 

NAPOMENA:

Osoba ne može biti uključena u javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanje mjere javni rad za tu osobu.

 

Prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: 

Grad Donji Miholjac, s naznakom „Javni poziv - Program javnih radova“, Vukovarska 1. Donji Miholjac, u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva.

 

Po dobivanju suglasnosti HZZ-a s odabranim radnicima koji ispunjavaju uvjete HZZ-a biti će potpisani ugovori o radu na određeno vrijeme.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

KLASA: 100-01/24-01/1
URBROJ:  2158-5-02-24-1 
Donji Miholjac, 12. lipnja 2024.

 

                                                                                                        GRADONAČELNIK

                                                                                                        Goran Aladić, dipl.oec.