OBAVIJEST

OBAVJEŠTAVAJU SE UDRUGE SA SJEDIŠTEM NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA DA ĆE SE DANA 09. VELJAČE 2017. GODINE (ČETVRTAK) U VELIKOJ VIJEĆNICI GRADA DONJEG MIHOLJCA, VUKOVARSKA 1, S POČETKOM U 18:00 SATI ODRŽATI:

INFORMATIVNI SASTANAK U SVEZI SA RASPISANIM NATJEČAJEM ZA PREDLAGANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA DANJEG MIHOLJCA U
2017. GODINI.

TEMA SASTANKA ĆE BITI DAVANJE UPUTA PRIJAVITELJIMA ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA.

KLASA: 007-01/17-01/2
URBROJ: 2115/01-03-17-01
Donji Miholjac, 02. veljače 2017.

GRADONAČELNIK: Zoran Kovač dipl.ing. polj.,v.r.