OBAVIJEST O OTVARANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE BORIK

GRAD DONJI MIHOLJAC

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE, GOSPODARSKE,

DRUŠTVENE DJELATNOSTI I STRUČNE POSLOVE

Vukovarska 1/1

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti donosi i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

TURISTIČKE ZONE BORIK

 

 Javna rasprava trajat će od 03. svibnja do 02. lipnja 2023. godine.

Za vrijeme javne rasprave, Prijedlog Urbanističkog plana uređenja turističke zone Borik  izložit će se na javni uvid u prostorijama Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1/I (Mala vijećnica), radnim danom od 08.00 do 15.00 sati, te na mrežnim stranicama Grada Donjeg Miholjca (www.donjimiholjac.hr).

Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone Borik održat će se 17. svibnja 2023. godine u 11.00 sati putem livestream servisa sukladno naputku Ministarstva prostornog uređenje, graditeljstva i državne imovine, KLASA: 350-01/20-01/116, URBROJ: 531-06-01-20-03 od 20. ožujka 2020. godine, a vezano za situaciju uz koronavirus COVID-19. Livestream servisu moguće je pristupiti koristeći link koji će se objaviti na službenim stranicama Grada Donjeg Miholjca (www.donjimiholjac.hr), te će se za vrijeme izlaganja omogućiti sudionicima postavljanje pitanja.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja turističke zone Borik  mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave uputiti u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili putem pošte na adresu Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1/I, 31 540 Donji Miholjac, te na adresu elektroničke pošte: tajnica@donjimiholjac.hr  najkasnije do 02. lipnja 2023. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

KLASA: 350-03/22-01/1

URBROJ: 2158-5-04-23-29

Donji Miholjac, 27. travnja 2023.                                                        PROČELNICA:

                                                                                                    Sanja Hatvalić, mag. iur.,v.r.