OBAVIJEST o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Donjeg Miholjca

Na temelju članka 4. st. 5. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 104/22.) odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.), Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Donjeg Miholjca, KLASA: 320-01/23-01/4, URBROJ: 2158-5-01-23-7 od 07. lipnja 2023. godine i prethodne Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 320-02/23-02/73, URBROJ: 525-06/179-23-8 od 25. svibnja 2023. godine, Grad Donji Miholjac objavljuje

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Donjeg Miholjca, na području katastarskih općina Donji Miholjac i Rakitovica, KLASA: 320-01/23-01/04, URBROJ: 2158-5-01-23-8 od 07. lipnja 2023.godine.

Tekst predmetnog Javnog natječaja sa popisom katastarskih čestica i sa potrebnim Obrascima objavljen je na  mrežnoj stranici Grada Donjeg Miholjca: https://www.donjimiholjac.hr/natjecaj/javni-natje%C4%8Daj-za-zakup-poljoprivrednog-zemlji%C5%A1ta-u-vlasni%C5%A1tvu-republike-hrvatske-na  i na oglasnoj ploči Grada Donjeg Miholjca  te na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu  Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Grada Donjeg Miholjca.