O Gradskom vijeću

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom.
Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca ima 15 vijećnika.

Gradsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga:
– donosi Statut Grada,
– donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća,
– donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
– donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
– donosi godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
– donosi odluku o privremenom financiranju,
– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,
– donosi odluku o promjeni granice Grada Donjeg Miholjca,
– uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
– osniva ustanove,  trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Grad, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
– daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
– donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,
– raspisuje lokalni referendum,
– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,  
– osniva radna tijela Gradskog vijeća, bira i razrješava članove radnih tijela Gradskog vijeća,
– odlučuje o pokroviteljstvu,
– donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
– imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
– donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Poslovnikom o radu Gradskog vijeća podrobnije je uređen način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika, kao i održavanje reda na sjednicama Gradskog vijeća.