Upravni odjel za proračun i financije

Upravni odjel za proračun i financije obavlja slijedeće poslove:

 • Praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranje javnih potreba, te priprema analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije.
 • Obavlja poslove izrade nacrta financijskih dokumenata, a osobito nacrta proračuna Grada te nacrta financijskih planova upravnih odjela, kao i završnog računa Grada.
 • Vodi brigu o uravnoteženosti proračuna te o naplati potraživanja.
 • Izrađuje nacrte akata iz oblasti porezne politike Grada.
 • Prati stanje u ovoj oblasti.
 • Pokreće inicijative za rješavanje određenih pitanja iz područja poreza i izrađuje odgovarajuća izvješća.
 • Obavlja poslove vezane uz obračun i isplatu plaća i naknada.
 • Surađuje s korisnicima sredstava gradskog proračuna i odgovarajućim institucijama.
 • Evidentira imovinu u analitičkoj evidenciji imovine, evidentira stanje, promjene potraživanja i obveza prihoda proračuna, rashoda i izdataka, te izvršenja proračuna u financijskom knjigovodstvu.
 • Predlaže donošenje mjera i izrađuje nacrte programa.
 • Obavlja poslove u vezi s financijskim planovima i financijskim poslovanjem mjesnih odbora.
 • Upozorava na uočene nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima kojima je uređeno njihovo poslovanje, te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja proračunskog korisnika.
 • Nadzor proračunskih korisnika radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava.
 • Poslove oko zaduživanja i izdavanja jamstva Grada te trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada.
 • Vodi knjigovodstvo proračunskih korisnika i neprofitnih ustanova.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.