JAVNI POZIV - JAVNI RADOVI

Na temelju mjere Javni rad koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje  i Programa javnih radova u Gradu Donjem Miholjcu „Društveno korisnim radom ka podizanju razine kvalitete života u Gradu Donjem Miholjcu“ za 2017. godinu, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Donjeg Miholjca

u 2017.godini

 

Grad Donji Miholjac inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Grada Donjeg Miholjca na poslovima revitalizacije javnih površina.

Hrvatski zavod za zapošljavanje financirat će u 100%-tnom iznosu zapošljavanje za 10 (deset) osoba prema Programu javnih radova, u okviru mjere Javnih radova HZZ-a što uključuje mjesečnu bruto plaću u iznosu od 3.839,47 kuna po osobi.

 

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, te prava iz radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o radu i odgovarajućim provedbenim propisima.

 

Trajanje programa: do 6 mjeseci

 

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe  sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja s stečenom stručnom spremom:

 

Tražena razina obrazovanja:

  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

OPIS POSLOVA:

- komunalni poslovi: održavanje javnih površina i održavanje javnih objekata

 

RADNO ISKUSTVO:

 

- nije bitno

 

NAPOMENA:

 

Prijavi/zamolbi obvezno je  priložiti slijedeće priloge (kumulativno) :

1. Zamolba sa životopisom,

2. Presliku osobne iskaznice,

3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica),

4. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe,

 

Prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Donji Miholjac, s naznakom „Javni poziv –Program javnih radova“, Vukovarska 1. Donji Miholjac, u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Po dobivanju suglasnosti HZZ-a s odabranim radnicima koji ispunjavaju uvjete HZZ-a biti će potpisani ugovori o radu na određeno vrijeme.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici te oglasnoj ploči Grada Donjeg Miholjca

 

 

KLASA       100-01/17-01/1

URBROJ:   2115/01-03-17-2

Donji Miholjac, 10. srpnja 2017.

 

 

 GRADONAČELNIK

Goran Aladić, dipl.oec. v.r.