Upravni odjel za komunalne gospodarske drustvene djelatnosti i strucne poslove

Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove obavlja slijedeće poslove:

 • Prikuplja podatke i izrađuje materijale za sjednice Gradskog vijeća gradonačelnikovog stručnog kolegija, odbora i komisija.
 • Odgovoran je za dostavu općih akata svim nadležnim tijelima i organizacijama
 • Priprema prijedloge općih akata i podnosi ih gradonačelniku odnosno Gradskom vijeću na donošenje.
 • Kao ovlaštenik za informiranje, odgovoran je za rješavanje i ostvarivanje prava na pristup informacija odnosno omogućava i osigurava ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja gradske uprave.
 • Osigurava vođenje zapisnika i snimanje sjednica, te njihove sadržaje kao i ostale aktivnosti i događanja objavljuje na web stranicama grada;
 • Prati zakonske propise te izrađuje nacrte i daje prijedloge za usklađivanje internih odluka i akata upravnih odjela sa zakonom;
 • Odgovoran je za pravilnost, točnost i dostavu akta za objavu u Službenom glasniku;
 • Vodi poslove gradskog protokola;
 • Brine o kvaliteti rada, modernizaciji metoda rada i usklađenom djelovanju gradske uprave;
 • Odgovoran je za obavljanje zajedničkih, stručnih, upravnih, kadrovskih poslova, stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, stručne poslove provođenja natječaja i zapošljavanje službenika u gradskoj upravi, za poslove vođenja evidencija o zaposlenicima, vođenje pisarnice i arhive te za druge opće poslove.
 • Izrađuje godišnji plan zapošljavanja, usavršavanja te druge prateće opće akte vezane uz službu.
 • Utvrđivanje mogućih nepravilnosti u radu Upravnih tijela Grada i poduzima potrebne radnje vezane za njihovo rješavanje ili sankcioniranje.
 • Sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja i zadaća iz djelokruga Odjela.
 • Predlaže odgovarajuće mjere iz djelokruga upravnog odjela.
 • Poslovi provođenje postupka izbora i referenduma.
 • Sudjeluje u organizaciji i provođenju aktivnosti s gradovima – partnerima iz inozemstva.
 • Izrađuje opće i pojedinačne akte Grada, vezanim uz djelatnosti upravnog odjela  za  gradonačelnikov  stručni  kolegij  i  Gradsko  vijeće  te  priprema potrebna izvješća za gradonačelnikovog stručnog kolegija i Gradsko vijeće.
 • Zastupanja Grada pred pravosudnim, upravnim i drugim tijelima.
 • Poslove iz samoupravnog djelokruga u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
 • Poslove koordinacije rada s trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Grada, te Turističkom zajednicom.
 • Surađuje sa nadležnim tijelima u svrhu ostvarivanja Programa gradnje komunalne infrastrukture, Programa održavanja komunalne infrastrukture te drugih programa iz domene upravnog odjela.
 • Sudjeluje u izradi projekata i programa od važnosti za razvoj Grada, te određuje  mjere  za  njihovu  realizaciju,  izrađuje  odgovarajuća  izvješća  i analize iz  djelokruga rada odjela,  obavlja poslove iz  samoupravnog djelokruga Grada na području prostornog planiranja, stambeno-komunalnih poslova, graditeljstva i zaštitu okoliša.
 • Prati stanje u oblasti iz djelokruga rada odjela i vodi potrebne evidencije te predlaže mjere za poboljšanje postojećeg stanja.
 • Obavlja poslove vezano uz prostorno planiranje, uređenje prostora i zemljišta, skrbi o okolišu i unapređenju okoliša;
 • Brine o uređenju naselja, obavlja poslove iz područja vodoprivrede, prometa i veza;
 • Obavlja poslove vezano u upravljanje, održavanje i izgradnju stambenih, poslovnih i komunalnih objekata te poslove tekućeg i investicijskog održavanja 
 • Obavlja poslove vezane uz ishođenje potrebnih dozvola i pripremu za gradnju objekata i uređaja iz djelokruga rada odjela.
 • Upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga u području osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada, donošenje dokumenata prostornog uređenja.
 • Surađuje sa svim javnopravnim tijelima i drugim osobama koja sudjeluju u postupcima izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja.
 • Izrađuje analize stanja u prostoru, analize provođenja dokumenata prostornog uređenja, ocjene stanja u prostoru i prijedloge za unapređenje prostornog razvoja s planom aktivnosti.
 • Poslovi vezani uz imovinsko-pravne poslove u vezi s upravljanjem, raspolaganjem i  stjecanjem nekretnina Grada.
 • Upravne i stručne poslove iz samoupravno djelokruga Grada vezano uz poljoprivredno zemljište.
 • Upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezano uz zakup poslovnog prostora.
 • Upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada vezano uz elementarne nepogode.
 • Obavlja poslove vezano uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Grada i Republike Hrvatske, te poslove određene zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
 • Radi na gospodarenju otpadom.
 • Nadzire i koordinira izgradnju i sanaciju objekata - sanacija deponija.
 • Prati stanje i predlaže donošenje mjere iz samoupravnog djelokruga Grada u oblasti gospodarstva (malog, srednjeg i velikog), obrta, trgovine, ugostiteljstva, šumarstva, lov i ribolov, turizma te drugih gospodarskih djelatnosti.
 • Sudjeluje u implementaciji projekata.
 • Koordinira  izradu  programa  u  predškolskom  odgoju,  školstvu,  socijalnoj skrbi, kulturi, športu, tehničkoj kulturi te brine o njihovoj provedbi.
 • Potiče i podupire suradnju s udrugama civilnog društva u provođenju programa i projekata od zajedničkog interesa zajednice.
 • Prati područje djelatnosti prosvjete, kulture, i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture, brige o djeci, socijalnoj skrbi i zdravstva, zaštite potrošača na svom području.
 • Obavlja poslove utvrđivanja obveze i naplate komunalnog doprinosa i komunalne naknade, naknade i troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu.
 • Poslovi komunalnog redarstva.
 • Poslovi praćenja stanja u prometu, poslovi oko izgradnje i održavanja prometne infrastrukture, poslovi oko prometa u mirovanju.
 • Podnosi izvješća iz djelokruga upravnog odjela.
 • Provodi upravne postupke i rješava u upravnim stvarima.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća Grada.