Poziv za financiranje programa za zadovoljenje javnih potreba na području Grada Donjeg Miholjca

Poziv za financiranje programa za zadovoljenje javnih potreba na području Grada Donjeg Miholjca

Na temelju članka 31. Statuta grada Donjeg Miholjca (''Službeni glasnik grada D.Miholjca br. 3/09., 7/09., 2/13. i 6/13.) dana 02.09.2015. objavljuje se

P O Z I V

za financiranje PROGRAMA ZA ZADOVOLJENJE

javnih potreba na području Grada Donjeg Miholjca

u 2016. godini

I. Predmet ovog Poziva je prikupljanje prijedloga projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba u djelatnosti zdravstva, socijalne skrbi, predškolskog odgoja, osnovnog školstva, kulture, športa i tehničke kulture koji će se financirati iz Proračuna Grada Donjeg Miholjca u 2016. godini.

II. Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve udruge, klubovi, ustanove, društva koje se bave djelatnostima navedenim u prethodnoj točki, a čiji su projekti i programi od interesa za Grad Donji Miholjac.

III. Prilikom odabira prednost će imati projekti i programi koji svojim sadržajima potiču:

- suradnju s drugim udrugama, institucijama, uključivanje rada volontera

- afirmaciju kulturnog i sportskog identiteta Grada Donjeg Miholjca

IV. Zahtjev za financiranje se podnosi na obrascu koji je s uputama dostupan na web stranici Grada Donjeg Miholjca www.donjimiholjac.hr i u Gradskoj upravi. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove, Vukovarska 1, Donji Miholjac, zaključno do 30. rujna 2015. godine.

V. Nakon donošenja Proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2016. godinu, podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni o rezultatu.

KLASA: 402-08/15-01/5

URBROJ: 2115/01-03-15-01

D.Miholjac, 02. rujna 2015. godine

GRADONAČELNIK:

Zoran Kovač, dipl.ing.polj.