POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSTI

GRAD DONJI MIHOLJAC

objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga akta

  • ODLUKA O STVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ
  • ODLUKA O NAKNADI ZA RAZVOJ NA VODOOPSKRBNOM PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA                                     

Predlagatelj:

GRADONAČELNIK ( članak  31. Statuta Grada Donjeg Miholjca)

Pravna osnova:

Članci 52. i 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09., 90/11., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16. i 127/17.)

Obrazloženje:

Grad Donji Miholjac ima svom području utvrđenu naknadu za razvoj u iznosu od 2,80 kn/m3 fakturirane potrošnje vode . Naknada je bila uvedena za vraćanje financijskih obveza po dugoročnim kreditima za investicije:

  • rekonstrukcija vodocrpilišta u Donjem Miholjcu
  • izgradnja glavnog spojnog cjevovoda za vodoopskrbu u naselju Donji Miholjac
  • izgradnja mjesnih vodovodnih mreža u prigradskim naseljima Rakitovica, Sveti Đurađ i Podgajci Podravski. 

Financijske obveze za predmetne investicije za podmirene te je predloženo ukidanje predmetne naknade za razvoj. Odluka o naknadi za razvoj bila je objavljena u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“ br. 6/13.

Odlukom se uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Donjeg Miholjca i utvrđuje obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge tvrtke KG PARK društva sa ograničenom odgovornošću Donji Miholjac, Pavla Radića 99. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području Grada Donjeg Miholjca, kao dijelu vodoopskrbnog područja u nadležnosti Isporučitelja.

Kao osnovica za obračun naknade za razvoj je utvrđena jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m3) te je određeno da se naknada za razvoj obračunava uz cijenu vodne usluge na vodoopskrbnom području Grada Donjeg Miholjca.

Naknada za razvoj se uplaćuje putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge. Račun za isporučenu vodnu uslugu ispostavlja Isporučitelj. Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Nadalje je utvrđeno da ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade utvrđenih Odlukom. Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.

Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj. S tim u vezi se napominje da je naknada za razvoj koja se obračunava uz cijenu vodne usluge dio odluke o cijeni vodnih usluga, koju na temelju članka 206. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.) donosi Isporučitelj, uz prethodnu suglasnost jedinice lokalne samouprave.

Odlukom je određeno da se prihod od naknade za razvoj koristi za sljedeće namjene:

  • ravnomjernu gradnju komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području u nadležnosti Isporučitelja koje su od značaja za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i i javne odvodnje
  • gradnju sustava odvodnje na području Grada Donjeg Miholjca
  • učešće u financiranju projekata vodoopskrbe i odvodnje financiranih od strane Hrvatskih voda, kohezijskih i strukturnih fondova Europske unije.

Visina naknade za razvoj je utvrđena u iznosu od 0,9 kn/m3 isporučene vode.

 

Odlukom je utvrđeno da prikupljanje sredstava od naknade za razvoj te namjensko trošenje tih sredstava sukladno već navedenim namjenama obavlja Isporučitelj. Navedena prava i obveze Isporučitelja podrazumijevaju:

- prikupljanje sredstava od naknade za razvoj na posebnom računu Isporučitelja,

- korištenje prikupljenih sredstva od naknade za razvoj za podmirenje obveza nastalih u realizaciji razvojnih zahvata,

- vođenje evidencije o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj,

- izrađivanje i dostavljanje  tromjesečnih,  šestomjesečnih i godišnjih izvješća o obračunatim iznosima naknade za razvoj te o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj Gradu,

- izrađivanje i dostavljanje pojedinačnog izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj za svaki razvojni zahvat na zahtjev Grada,

- imenovanje projektnog tima u cilju praćenja realizacije pojedinog razvojnog zahvata,

Nadalje je utvrđeno da nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Grad, Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove, na temelju dostavljenih  tromjesečnih, šestomjesečnih i godišnjih izvješća o obračunatim iznosima naknade za razvoj te o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj.

Odluka će se objaviti u "Službenim glasniku Grada Donjeg Miholjca“.

Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju:

12. studenog 2018. do 22. studenog 2018. godine

 

POZIVAJU SE ZAINTERESIRANE OSOBE NA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA,

ODNOSNO MIŠLJENJA U SVEZI S NACRTOM AKTA

 

•osobnom dostavom u pisarnicu Grada Donjeg Miholjca Vukovarska1. 31540 Donji Miholjac

•poštom na adresu Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1., 31540 Donji Miholjac,

•e -mailom na adresu:  procelnik@donjimiholjac.hr,  najkasnije do 22. studenog 2018. godine

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnosti nalazi se u rubrici OBJAVE.