Pravo na oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade za 2019. godinu - rok do 01. 03. 2019.

Članak 16. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 01/2019) glasi:

„U pojedinačnim slučajevima može se odobriti privremeno oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade (potpuno ili djelomično) u tekućoj godini za stambeni prostor koji koriste za trajno stanovanje:

  •  obveznici koji primaju minimalnu zajamčenu naknadu po odredbama Zakona o socijalnoj skrbi,
  • osobe bez prihoda dulje od 6 mjeseci uz uvjet da niti članovi njihovog domaćinstva u istom razdoblju ne ostvaruju prihode,
  •  osobe starije od 65 godina i staračka domaćinstva u kojoj su članovi domaćinstva stariji od 65 godina, a iznos mirovine manji je od 500,00 kuna po svakom članu domaćinstva
  •  osobe nosioci statusa HRVI Domovinskog rata
  •  članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

U slučajevima iz prethodnog stavka obveznik će se osloboditi obveze plaćanja komunalne naknade na rok od jedne (tekuće) godine.

 

Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade podnosi se upravnom tijelu Grada Donjeg Miholjca nadležnom za poslove komunalnog  gospodarstva do 1. ožujka tekuće godine.

 

Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obveznik plaćanja dužan je priložiti uvjerenje o  visini ukupnih prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu i uvjerenje o prebivalištu.

 

Prihodom u smislu ovog članka smatra se prihod ostvaren na osnovi samostalnog i nesamostalnog rada, mirovine i drugih prihoda prema propisima o porezu na dohodak.

 

Pravo na oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade iz ovog članka pripada za vrijeme dok korisnik tog prava ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava. Korisnik prava na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana prestanka ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje prava tu činjenicu prijaviti upravnom tijelu.

 

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi promjenu uvjeta za ostvarivanje prava na oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka promjene bitne za ostvarivanje prava na oslobođenje.

 

Rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade u tekućoj godini donosi upravno tijelo Grada Donjeg Miholjca nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.“