URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA DONJI MIHOLJAC

Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na svojoj 32. sjednici održanoj dana 14. travnja 2021. godine donijelo je Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Miholjac.